บริการของเรา

บริษัท วิชยาธร การบัญชี จำกัด ให้บริการดูแลบัญชีแบบครบวงจร
พร้อมให้คำปรึกษาวางแผนการเงินและด้านกฎหมาย กับผู้ประกอบธุรกิจทุกขนาด

image

Accountancy & Tax บริการทำบัญชี และ ภาษีอากร

- บริการจัดทำบัญชีตามกฎหมายและมาตราฐานการบัญชี
- บริการจัดเตรียมและยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากร
- บริการจัดเตรียมงบการเงินและนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50 และภ.ง.ด.51)
- จัดทำแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91 และ ภ.ง.ด.94)
- บริการงานด้านประกันสังคม
- บริการงานด้านการบริหารจัดการระบบเงินเดือน
- วางแผนและจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการจัดทำ Transfer pricing
หรือการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ วางระบบบัญชี เพื่อให้ทำบัญชีเองได้
รายละเอียดเพิ่มเติม

image

Registration Services บริการรับจดทะเบียนธุรกิจ

- รับจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด (บริษัท, ห้างหุ้นส่วน, ร้านค้า, ฯลฯ)
- รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- รับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางธุรกิจ
- รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร
- รับจดทะเบียนเลิกบริษัทและกิจการทุกชนิด
รายละเอียดเพิ่มเติม

image

Legal Services บริการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

- ให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับคดีความ และปัญหากฎหมายทั่วไป
- บริการตรวจร่างสัญญา และจัดทำนิติกรรม
- บริการด้านคดีความ รับว่าต่าง แก้ต่าง คดีความทุกประเภท
รายละเอียดเพิ่มเติม

image

Assurance Services รับตรวจสอบบัญชี

-ตรวจสอบบัญชี/งบการเงินตามที่กฎหมายกำหนด
-จัดทำงบการเงินทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
-การตรวจสอบอื่นๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม

image

Work Permit & Visa ขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า

-บริการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
-บริการยื่นขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (Non-B)
-บริการยื่นขอวีซ่านักเรียน (Non-ED)
-บริการขอวีซ่าทุกประเภท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ปิดงบการเงินกลางปี และสิ้นปี วางระบบบัญชี วิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจ
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ เพื่อให้ทำบัญชีเองได้ โดยบริษัทฯ
ให้บริการในการเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ การบริหารการจัดการบัญชีภายใน
ตลอดจนให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาให้สามารถพัฒนาการการทำบัญชีให้ประสบความสำเร็จ
บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน ได้แก่ สปช.3 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
และรายละเอียดประกอบอื่นๆ เพื่อยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์
บริการงานด้านการบริหารจัดการระบบเงินเดือน

Follow Up !

สาขากรุงเทพฯ : 02-9703545 , 085-5564555
สาขาเชียงใหม่ : 05-3890351 , 086-4288328
  • image
  • image
  • image