เกี่ยวกับเรา

บริษัท วิชยาธร การบัญชี จำกัด ให้บริการดูแลบัญชีแบบครบวงจร
พร้อมให้คำปรึกษาวางแผนการเงินและด้านกฎหมาย กับผู้ประกอบธุรกิจทุกขนาด

ในการดำเนินธุรกิจทุกวันนี้ ระบบบัญชีและระบบการการเงินที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังไม่ทำให้เกิดความวุ่นวายในวันที่ขนาดธุรกิจขยายตัวสูงขึ้น โดยท่านจะสามารถทราบถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและสามารถคาดคะเนแนวทางในการขยายธุรกิจ รวมไปถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินได้อย่างทันท่วงที ฉะนั้น ระบบบัญชีที่มีมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมถึงระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยนักบัญชีที่มีประสบการณ์ในการจัดวางระบบและให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของท่าน ด้วยเหตุนี้ ในปี 2538 บริษัท วิชยาธร การบัญชี จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในการช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว อีกทั้งโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้ยึดถือเป็นแนวทางที่แน่วแน่ว่า "ผลกำไรสูงสุดของท่าน คือ ความสำเร็จของเรา" ประกอบกับทางบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และ ความชำนาญในการจัดทำบัญชี การวางระบบบัญชีและการตรวจสอบบัญชี ซึ่งมีประสบการณ์นานกว่าสิบปี ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้บริษัทของท่านก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและปลอดภัย

Follow Up !

สาขากรุงเทพฯ : 02-9703545 , 085-5564555
สาขาเชียงใหม่ : 05-3890351 , 086-4288328
  • image
  • image
  • image