Services

ด้วยประสบการณ์ทำงานของเรา บริการครบจบในที่เดียว

รับจดทะเบียนธุรกิจ


รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายร่วม
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และอนุสิทธิบัตร รับจดทะเบียนขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่
การจดทะเบียนสมาคมการค้า และการจดทะเบียนหอการค้า
จดทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา/ร้านค้า)
การจดทะเบียนบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
จดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
จดทะเบียนเลิกบริษัท/ห้างหุ้นส่วน และชำระบัญชีบริการด้านบัญชี


หลังจากท่านได้ดำเนินการเปิดบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนแล้ว ผู้ประกอบการต้องรู้ถึงหน้าที่ของกิจการ
เพื่อให้การประกอบธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จและไม่มีโทษปรับทางอาญา ซึ่งกฎหมายกำหนดให้นิติบุคคล
ต้องจัดให้มี “ผู้ทำบัญชี” ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กิจการละ 1 คน
เพื่อรับผิดชอบในการทำบัญชีของกิจการ โดยทางเราให้บริการจัดทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด

บริการด้านบัญชี

บันทึกรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย, บัญชีรายวันซื้อ-รายวันขาย, บัญชีเจ้าหนี้รายตัว-ลูกหนี้รายตัว
บัญชีสินค้า, บัญชีแยกประเภท และแยกประเภทอื่นตามความจำเป็น ปิดงบการเงินกลางปี และสิ้นปี
วางระบบบัญชี วิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ
ให้บริการในการเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ การบริหารการจัดการบัญชีภายใน
ตลอดจนให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาให้สามารถพัฒนาการการทำบัญชีให้ประสบความสำเร็จ
บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน ได้แก่ สปช.3 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
และรายละเอียดประกอบอื่นๆ เพื่อยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์รับตรวจสอบบัญชี


ไม่ว่ากิจการของท่านจะดำเนินการหรือไม่ดำเนินการ
กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลต้องทำการปิดงบการเงินแล้วนำส่งให้ผู้สอบบัญชี
ได้ตรวจสอบและเซ็นรับรองงบการเงิน เพื่อนำส่งให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ทางเรารับบริการตรวจสอบบัญชีทั้งภายใน และภายนอก โดยทีมงานผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตที่ได้มาตรฐานตามสภาวิชาชีพบัญชีและได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
เพื่อรายงานและแสดงความเห็นสู่ผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องของระบบบัญชี
ซึ่งมักตรวจพบในระหว่างปฏิบัติงานที่ปรึกษาด้านกฏหมาย


ให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับคดีความ และปัญหากฎหมายทั่วไป
บริษัทฯ ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ได้แก่ การให้คำปรึกษาแนะนำและการให้ความช่วยเหลือ
แก่ลูกความเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายทั่วไปและระงับข้อพิพาท โดยช่วยลูกความเจรจาระงับข้อพิพาท
หรือเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการนำคดีไปสู่ศาล

บริการด้านคดีความ รับว่าต่าง แก้ต่าง คดีความทุกประเภท
รับว่าความคดีแพ่ง, คดีอาญา, คดีเยาวชนและครอบครัว, คดีที่ดิน ฯลฯ

บริการตรวจร่างสัญญา และจัดทำนิติกรรมขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า


บริการขอใบอนุญาตทำงาน
บริการยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานในวันเดียวกัน
บริการยื่นขอวีซ่าทำงาน 1 ปี
บริการยื่นขอวีซ่านักเรียน
บริการยื่นขอวีซ่าเพื่อติดต่อธุรกิจ ใช้ได้หลายครั้งภายใน 3 ปี
บริการยื่นขอวีซ่าแต่งงาน
บริการยื่นขอวีซ่าสำหรับคนต่างชาติที่อายุ 50 ปีขึ้นไป เข้ามาเพื่อพักผ่อน โดยพำนักได้ 1 ปี
เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราFollow Up !

สาขากรุงเทพฯ : 02-9703545 , 085-5564555
สาขาเชียงใหม่ : 05-3890351 , 086-4288328
  • image
  • image
  • image